Brezovci

Brezovci na kiritof 2015.ljeta prilikom 30. ljetne obljetnice Mlade inicijative

Inicijativa za organiziranje tečaja za tamburanje na Mjenovu je zapravo došla od dice. Tanja Buranić (rodj. Prikosović), ondašnja nova čuvarničarka je vidila, da se nekoliko dice iz osnovne škole zanima za učenje instrumenta i je informirala odbor Mlade inicijative o njevoj želji. Skupa smo došli na ideju organizirati tečaj za tamburanje za mjenovsku diju. Informirali smo sve roditelje dice u starosti od deset do petnaest ljet, i one, čija dica idu u Beču u školu, o našem planu. Zanimanje je bilo dosta veliko. Tako se je veljek početkom školskoga ljeta 1996./97. počelo petnaestero dice svaku nediljuo po sv. maši u našoj školi učiti note. Mlada inicijativa je u toku od trih misec organizirali instrumente za mlade tamburaše i pravo vježbanje je moglo početi. Za peljanje tečaja smo odmah zadobili Petru Buranić i Martina Kočiša.

Veljek ljeto dan kašnje, na Štefanju, imaju mali tamburaši svoj prvi nastup pred mjenovskim igrokazom. Zatim slijedu nastupi na kiritof i na drugi seoski i školski fešta. Od sebe razumljivo počnu dica premišljavati o imenu za svoju tamburašku grupu. Ona odluču, da će se njev mladi sastav zvati Brezovci (nadimak za Mjenovce).

U jeseni 1999. ljeta, tri ljeta kašnje, Mlada inicijativa počne s novim tečajem za mladu dicu u starosti od osam do deset ljet. Oko petnaestero dice, skoro sva dica ove starosti u selju, se najavi za igranje tamburice. Petra i Martin podučavaju sada ukupno oko tridesetero dice u početnoj i naprednoj grupi. Nažalost oni vrijeda potom već ne stoju na raspolaganje za peljanje ovoga tečaja. Tako smo morali jedno vrime pauzirati s tečajem za tamburanje.

Dura skoro ljeto dan, dokle se najde novi peljač. u jesen i 2000. ljeta počne Koljnofac Geza Völgyi podučavati mjenovsku dicu u tamburanju. Ali sada većina dice već nije pripravna dalje pohadjati tečaj za tamburanje, tako da se raspade napredna grupa. Samo dica iz početne grupe javu se Gezi Völgyiju za podučavanje.

Dvi ljeta kašnje, na bermanje, na njev prvi veliki nastup, pokažu ovi mladi tamburaši kako su oni talentirani. Zatim slijedu nastupi na kiritof i na različni fešta i priredba u selu i okolici.

Svoj najveći nastup imaju Brezovci skupa s Mjenovskim crikvenim zborom u Celju prilikom hrvatskoga shodišća 2007. i 2008. ljeta.

“I Rič je tijelom postala” zove se njev prvi CD, koga su snimili skupa sa seoskim crikvenim zborom i prezentirali na skupnom božićnom koncertu 2007. ljeta.

Mlada inicijativa se i nadalje trudi, da svako drugo, treto ljeto organizira tamburaški tečaj za početnike. Momentano Katharina Buranić podučava oko tridesetero dice.

Željimo mladoj grupi, da se ona još dalje razvije i da tamburanje na Mjenovu bude imalo još dugu tradiciju.

Tekst iz: [„Mjenovska kronika 2013″˙, str. 422-423, Jakov Zvonarić]